200x200_Wit_Clean_Bas_Rodenburg_Initialen_2023

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bas Rodenburg

Artikel 1 – Definities

1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Bas Rodenburg, gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69888221.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ter zake van de levering van diensten door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Werkzaamheden

3.1. Opdrachtnemer levert diensten op het gebied van audiovisuele techniek.

3.2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

4.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van haar vordering op opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Annulering

5.1. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever gelden de volgende regels:

  • Bij annulering meer dan 2 weken voor de overeengekomen datum worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de overeengekomen datum wordt 25% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 1 week en 5 dagen voor de overeengekomen datum wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 5 dagen en 2 dagen voor de overeengekomen datum wordt 75% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen datum wordt 100% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

5.2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van de werkzaamheden van opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

6.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

6.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1. Indien opdrachtnemer creatieve input heeft geleverd bij projecten, wordt deze creatieve input beschouwd als intellectueel eigendom van opdrachtnemer.

7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd dit intellectueel eigendom te gebruiken voor promotie doeleinden.

7.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtnemer gebruik te maken van het intellectueel eigendom van opdrachtnemer.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.